Associacions

Les entitats que formen part d'Escola Valenciana

Fes-te amic/ga

Amics i amigues d'Escola Valenciana

Targetes Escola valenciana

Informa't de com fer-les

Butlleti

Deixa'ns el teu e-mail i t'informarem de tot el que té a veure amb Escola Valenciana

IntranetII Congrés. 1997


INTRODUCCIÓ
 

Els dies 26, 27, 28 i 29 de març de 1997 es va celebrar a l'Escola Universitària de Magisteri Ausiàs March de València el II Congrés de l'Escola Valenciana. Va estar un congrés convocat per4 a reflexionar sobre quin ha de ser el model educatiu singular, basat en un projecte escolar integrador i que pretén formar els xiquets i les xiquetes per a una societat multicultural i plurilingüe a partir de la coneixença i l'estima d'allò propi.
Havien passat quasi quatre anys del I Congrés i calia, davant el nou context politicoadministratiu, repensar, debatre i assumir nous i vells reptes i decisions, Per això vam ampliar la convocatòria a altres sectors, vam modificar l'estructura de l'anterior i vam traçar les directrius del Congrés en tres grans àrees: la innovació i la renovació pedagògica, la llengua i la cultura i les valors i les actituds.
Ara us presentem públicament les intervencions -completes i resumides- que hi va haver al llarg del Congrés: conferències marc, comunicacions, projectes, taules redones i resolucions adoptades.
Us convidem, abans d'endinsar-vos en la lectura formativa i reflexiva, perquè continueu assumint el compromís des de la vostra pròpia visió i el vostre lloc de responsabilitat. Sols així avançarem i tindran ple sentit tots els esforços realitzats.

ESCOLA VALENCIANA

RESOLUCIONS

Finalitzem el II Congrés de l'Escola Valenciana amb molta satisfacció per la participació i l'ambient aconseguits. Els més de 600 congressistes i vora el miler de participants, les 63 comunicacions, les conferències, les taules redones, les exposicions i tot el conjunt d'activitats confirmen el dinamisme de la nostra escola i d'una proposta social que avança.
L'escola en valencià i tot el plantejament pedagògic que implica és una realitat que, any rere any, es consolida i s'eixampla. Però mentre l'avanç en la consecució d'una escola valenciana i de qualitat és un fet evident, hem de denunciar que l'actitud que manté el Govern Valencià és la de desinterés, silenci o enfrontament. El seu refús a qualsevol presència o col•laboració en aquest Congrés n'és una prova.
Nosaltres, però, no abandonem. Ben al contrari, seguim treballant per un model educatiu que potencie el coneixement i l'estima de tot allò que ens és propi com un punt de partida per a conviure en un món pluricultural i plurilingüe. Per això, amb l'objectiu d'unir les voluntats de tota la gent que fem possible l'escola valenciana, amb el bagatge aportat per pares i mares, per les ONG, per partits, sindicats i MRP, i amb el recull del conjunt de continguts que defineixen i impulsen un model educatiu propi, configurem aquestes resolucions.
Les resolucions que ara presentem són el resultat de les que vam adoptar en el nostre I Congrés -celebrat al desembre de 1993 i en la seua major part vigents encara- i de les que han sorgit en aquest II Congrés.

PEL QUE FA ALS VALORS I LES ACTITUDS

1) Des de la nostra concepció d'escola pretenem afavorir un sistema de valors que considere la dimensió moral de la persona a partir de conceptes com l'autoestima, l'autonomia, la capacitat de diàleg, la capacitat de transformar l'entorn, la comprensió crítica, l'empatia, el raonament moral i les habilitats socials que faciliten la convivència.
2) Som conscients que aquest sistema de valors es construeix a partir de la reflexió individual i col•lectiva, la crítica de la realitat quotidiana i l'elaboració creativa.
La pràctica d'aquestes estratègies ha de ser un referent de cara a l'alumnat per al treball conjunt de tota la resta de la comunitat escolar.

PEL QUE FA A L'ÚS SOCIAL DE LA LLENGUA
1) Exigim la planificació d'ofertes culturals i lúdiques de qualitat al voltant de l'escola que ajuden a valencianitzar l'entorn. Així doncs, teatre, cinema, activitats de temps lliure, ràdio, televisió, jocs informàtics, etc., han de servir de referent en el camí cap a una societat educadora i valenciana.
2) Reclamem el coneixement del valencià en l'àmbit de la funció pública i demanem que el sindicats i les empreses afavorisquen plans de normalització.
3) Exigim una Direcció General de Política Lingüística adscrita a Presidència i amb entitat pròpia que siga l'organisme que execute, avalue i amplie el Pla General de Normalització Lingüística perquè genere i estimule un major ús social del valencià en tots els àmbits.
4) En matèria lingüística exigim el reconeixement del IIFV com a l'únic organisme vinculant amb autoritat científica per a dictaminar, assessorar i actualitzar les diferents administracions valencianes (local, autonòmica i perifèrica), com també tots els centres educatius i els mitjans de comunicació.
5) Volem una TV totalment en valencià i amb continguts de qualitat, integradors i divulgadors de la nostra cultura transmesos amb plantejaments moderns i principis ètics.

PEL QUE FA ALS MOVIMENTS CÍVICS

1) Escola Valenciana es compromet a col•laborar amb els diferents moviments cívics per tal de treballar conjuntament en la consecució dels objectius proposats en aquestes resolucions.

PEL QUE FA A LA PARTICIPACIÓ DE PARES I MARES

Les mares i pares d'alumnes han de tenir un paper bàsic en la dinàmica educativa. Per això és necessari afavorir l'associacionisme i la interrelació entre el món familiar i escolar.
La participació dels diferents col3l3ctius i elements de la comunitat educativa és, per a Escola Valenciana. Federació d'Associacions per la Llengua, una exigència de qualitat que implica una manera de viure la dinàmica escolar que requereix mecanismes i canals que faciliten l'intercanvi de posicions i l'asumpció de responsabilitats.
1) Escola Valenciana dóna suport a les actuacions de les AMPA que adrecen els seus projectes envers la consecució de l'escola valenciana pública i de qualitat.
2) Constatem l'avanç de la capacitat organitzativa de les AMPA de les escoles valencianes desenvolupada des del I Congrés i volem continuar col•laborant en la consecució d'una major participació i coordinació en l'àmbit local, comarcal i de país, sempre respectant la seua pluralitat organitzativa.
3) Amb la finalitat de millorar la participació de pares i mares cal promoure la informació i la formació dels membres de les AMPA mitjançant jornades, encontres, escoles de pares, etc.
4) Des d'un tarannà participatiu i democràtic cal propiciar el treball coordinat de tota la comunitat educativa per tal d'arribar a la presa de decisions a través del debat, el diàleg i el consens.

PEL QUE FA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

1) Denunciem l'abandonament progressiu en la utilització de la nostra llengua que fa TVV, com també la potenciació de subproductes televisius que dominen la seua programació. Entenem que això s'emet dins un procés conscient d'aculturació que promouen els seus responsables. Com a educadors no podem romandre indiferents davant la funció alienadora i antieducativa que du a terme aquest mitjà de comunicació.
2) Per a Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua els mitjans de comunicació audiovisuals i escrits, d'àmbit local i comarcal són elements importants arrelats de la nostra llengua.
3) És imprescindible que les cadenes de ràdio i televisió que tinguen cobertura al País Valencià incorporen canals educatius en valencià amb continguts de qualitat, atractius i amb un llenguatge enreiquidor.
4) Coherents amb aquesta valoració, Escola Valenciana estudia la creació d'un canal educatiu propi al servei de les escoles.

PEL QUE FA A LES NOVES TECNOLOGIES

1) Cal introduir elements tecnològics en l'escola per a fomentar la formació que facilite l'accés a la informació.
2) Escola Valenciana proposa la utilització crítica i creativa dels mitjans tecnològics com també que se'n faça un ús racional i no alienant. Amb aquest plantejament encetem un projecte d'introducció de les noves tecnologies a l'escola i l'ús de les xarxes informàtiques com a element d'innovació pedagògica.
3) Conscients de la influència de les noves tecnologies en el món de la comunicació, exigim al Govern Valencià que incentive la creació de conductes culturals en qualsevol suport tecnològic.

PEL QUE FA LA INNOVACIÓ I LA RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
1) Entenem la renovació pedagògica com un procés dialèctic i cíclic que, des de la pràctica educativa i la reflexió, desemboca en un teoritzador que reorienta l'actuació docent.
2) En coherència amb aquesta formulació, promovem els intercanvis d'experiències i investigacions i la reflexió col•l3ctiva, com s'ha anat fent en els nostres congressos.
3) Des d'Escola Valenciana promourem protocols de col•laboració amb les universitats per fer estudis empírics que ajuden a avaluar els programes d'educació bilingüe i altres aspectes educatius.

PEL QUE FA A L'ENSENYAMENT
1) Exigim una planificació de l'oferta educativa en valencià que faça previsions a curt i mitjan termini perquè els programes d'ensenyament en valencià i d'immersió lingüística siguen generalitzats a tot el país, de manera que es garantisca la continuïtat de l'ensenyament en valencià des de l'educació infantil a la universitat.
En les comarques valencianes castellanoparlants cal l'aplicació d'uns programes que garantisquen als xiquets i les xiquetes el seu dret a ser bilingües i que no s'eludisca per a ells la possibilitat d'accedir a un plurilingüisme a partir de les dues llengües oficials.
2) Per a fer possible aquesta planificació, és imprescindible la coordinació de totes les direccions generals i serveis de la Conselleria d'Educació.
Exigim que es dote el Servei d'Ensenyament en Valencià de més recursos humans, materials, econòmics i organitzatius perquè puga desenvolupar les seues tasques de promoció, assessorament i coordinació de les diferents àrees i serveis implicats.
3) Exigim la derogació de la normativa que entrebanca el compliment de la LUEV, i en concret el seu article 19, com és el cas de les al•legacions al disseny particular del programa d'incorporació progressiva i de l'ordre d'adscripció als llocs de treball. Exigim, al mateix temps, una norma que harmonitze la LUEV amb la LOGSE com a marcs legals bàsics del sistema educatiu.
4) Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua aposta per una escola cada vegada més plurilingüe.
L'administració ha de regular i donar suport als programes que fan una introducció primerenca d'una tercera llengua sempre que es garantisca l'estatus prioritari de les llengües oficials dins una actuació compensatòria per al valencià.
5) No es pot ajornar més l'acompliment de la normativa referent als PIL continguda en l'Ordre de 23 de novembre de 1990 que té una especial incidència en el nomenament de mestres de suport.
6) Continuem reivindicant la reciprocitat de l'homologació dels certificats i les titulacions de valencià amb els de la resta dels territoris de llengua catalana.
7) Exigim de l'administració la promoció i el suport per a l'edició de materials curriculars innovadors en la nostra llengua.
8) Exigim que tot el professorat dels diferents nivells educatius tinga la capacitació i la competència lingüística suficient en les dues llengües oficials. Correspon a les institucions universitàries la formació lingüística inicial del professorat. L'administració, juntament amb aquestes institucions, ha de proporcionar una formació permanent adequada al temps i a l'instant en què vivim.
Totes i tots els qui ací som presents fem nostres, com a coautores i coautors, aquestes resolucions i invitem a tota la comunitat educativa a compartir des d'ara mateix aquest compromís des de les responsabilitats individuals i col•lectives.
Tenim la paraula. Assegurem els avanços aconseguits i anem per més. Assumim el compromís.

València, 29 de març de 1997

 Disseny web Avellana Digital