Associacions

Les entitats que formen part d'Escola Valenciana

Fes-te amic/ga

Amics i amigues d'Escola Valenciana

Targetes Escola valenciana

Informa't de com fer-les

Butlleti

Deixa'ns el teu e-mail i t'informarem de tot el que té a veure amb Escola Valenciana

IntranetIV Congrés. 2006. Escola Valenciana i Societat Sostenible


RESOLUCIONS

Les persones que hem participat en el quart congrés d'Escola Valenciana, que sota l'epígraf "Escola Valenciana i societat sostenible" hem reflexionat durant tres dies sobre la necessitat, els reptes i els mitjans per a una educació per a la sostenibilitat, plantegem les següents consideracions, prèvies a les Resolucions que com a congressistes adoptem:

- Per a l'adopció de les resolucions, partim d'uns documents que han estat elaborats i/o divulgats per Escola Valenciana durant el període precongressual -el Manifest "Escola valenciana i societat sostenible", la "Carta de la Terra" i el "Llibre Verd del Territori Valencià"- , i comptem amb les anàlisis i experiències aportades durant la celebració del present Congrés.

- Coherents amb els plantejaments inherents als esmentats documents, considerem absolutament necessari denunciar l'ús pervers que del terme "sostenibilitat" fan de manera interessada, persones i institucions, i en concret la Conselleria de Territori i Habitatge, per tal de justificar intervencions negatives en diferents àmbits d'actuació dels que són responsables, com ara els urbanístics i els de l'oci.

- Considerem, per tant, que activitats i realitzacions sostenibles són aquelles que permeten un desenvolupament humà que satisfà les necessitats de totes les persones de la generació actual, sense comprometre el desenvolupament de totes les persones de les generacions futures. Per assolir el principi esmentat, esdevé absolutament necessari que no es degrade el medi ambient, ja que d'aquest medi ambient depèn, en definitiva, tot el desenvolupament.

- Hem de tenir clar també que el desenvolupament humà sostenible no sempre és sinònim de creixement econòmic, ja que el desenvolupament humà ha de comptar amb els principis d'equitat, justícia i pau per tal d'evitar que el creixement econòmic d'uns es faça sobre el subdesenvolupament o el patiment d'altres. Alhora, la sostenibilitat implica també el manteniment i la potenciació de la pluralitat de cultures, llengües i formes de vida en general, respectuoses amb els drets humans. En definitiva la pluralitat en el món és una característica de la biodiversitat i un element de riquesa per a la humanitat.

Fetes aquestes consideracions prèvies, els i les congressistes, reunits a València durant els dies 5 al 8 de desembre de 2006 , adoptem les següents


RESOLUCIONS:

1.-Entenem que l'educació, com a component fonamental del desenvolupament humà, és, alhora, un dret universal que ha de capacitar individus i col•lectivitats per a un desenvolupament sostenible.

2.- L'educació per a la sostenibilitat no ha de contemplar el medi ambient com un aspecte separat de l'activitat humana sinó que el medi n'està implicat i cal protegir-lo tenint-lo en compte en totes les decisions que s'adopten.

3.- L'educació per a la sostenibilitat no es realitza només en l'àmbit escolar i educatiu sinó que es fa dins de la societat en general i tota la societat hi esta implicada.

4.- L'educació per a la sostenibilitat exigeix que les actuacions dels responsables polítics i econòmics no vulneren els principis que esmentem i que les actuacions de qualsevol índole que es realitzen, siguen respectuoses amb el medi ambient i ordenades. Cal tindre en compte que els recursos naturals són limitats i que el fet d'una creixent i desordenada activitat econòmica sense més criteri que l'econòmic, produeix problemes mediambientals greus i irreversibles.

5.- Denunciem que al País Valencià s'ha adoptat un model de creixement depredador de territori i de recursos naturals, el qual ha fet que en sis anys unes 25.000 hectàrees hàgen sigut segellades amb asfalt i ciment. Aquest model ha provocat també que el consum de recursos renovables exigesca ja una superfície de terra biològicament productiva sis vegades més grans que el territori valencià.

En conseqüència


EXIGIM

Pel que fa a l'àmbit social, econòmic i polític valencià

6.- Que es reconsidere l'actual model de creixement i s'ature el procés urbanitzador salvatge. Que es reordene el territori tot i considerant els aspectes ambientals que afecten la sostenibilitat. Que s'apliquen mesures sancionadores quan calga i es dissenyen noves polítiques econòmiques basades en l'ecoeficiència.

7.- Que es dediquen pressupostos específics suficients per a recuperació i millores mediambientals efectives.

8.- Que el govern valencià i els diferents governs municipals no amaguen la greu realitat ambiental que vivim i promoguen entre la ciutadania una autèntica educació per a la sostenibilitat.

9.- Que s'adopten acords i se signen protocols tant d'àmbit estatal com internacional i s'adopten i s'apliquen mesures beneficioses des del punt de vista de la sostenibilitat.

10.- Que es constituesca immediatament un "Consell Valencià per la Sostenibilitat" al si del Govern Valencià, format per científics i tècnics independents i objectius, per representants polítics i per representants dels moviments socials. Que aquest "Consell" coordine un informe exhaustiu i fidedigne sobre tots els aspectes ambientals del territori valencià i elabore un "Llibre Blanc" que continga totes les mesures a aplicar-hi i siga la base de la nova manera d'actuar.

Pel que fa a l'àmbit educatiu i escolar

11.- En la tasca educativa i docent ens comprometem a aplicar programes d'educació per a la sostenibilitat i a què els principis de sostenibilitat informen tota la vida escolar

12.- Conscients que, territori i llengua són dos elements del patrimoni valencià necessaris que estan indissolublement units, que s'entrecreuen, ens identifiquen, ens serveixen de referent i ens aporten riquesa cultural i vida. Reafirmem els principis que sempre han impregnat Escola Valenciana. Seguirem, per tant, potenciant els models d'educació enriquidors que aporten un coneixement efectiu i un ús normalitzat de la nostra llengua, així com, seguirem fomentant el coneixement de la pròpia cultura i afavorint l'autoestima com a valencians..

13.- Ens comprometem des dels principis didàctics de reflexió-acció, a educar en la defensa i el respecte al medi ambient, a educar per a la convivència, la interculturalitat, la solidaritat i la pau. Tot reclamant, de l'entorn social i polític que pose en pràctica els valors que inspiren aquesta orientació educativa.

14- Exigim de l'administració educativa i de totes les institucions adients, recursos efectius per a l'educació per a la sostenibilitat en tots els aspectes que aquesta abasta.

15.- Exigim de l'administració educativa que, a partir d'ara, totes les construccions escolars, així com les activitats que en elles es realitzen, s'adeqüen als principis de la sostenibilitat i que els centres escolars existents s'hi adapten el màxim possible. Al respecte, incloem en aquestes resolucions un annex que constitueix un decàleg que determina les característiques físiques d'un centre educatiu per considerar-se sostenible.

16.- Considerant que l'àmbit escolar, no és l'únic espai on infants i joves reben influències educatives, ens comprometem a treballar per assolir una societat valenciana que siga referent positiu per a les generacions joves.

 

En aquest sentit

Fem una crida

- Al Govern Valencià per que faça polítiques efectives dirigides cap a la sostenibilitat. I als els grups polítics per tal que actuen responsable i conseqüentment.
- A empreses i grups econòmics per tal que apliquen els principis de l'ecoeficiència i actuen de manera transparent i positiva sobre el mediambient, tot reparant les destrosses produïdes fins ara.
- A tots els professionals vinculats amb el territori i el medi ambient, demanem que actuen amb absoluta transparència i respecte als principis de la sostenibilitat. Els animem a adoptar actituds valentes tot oposant-se a aquelles actuacions que contribueixen a la degradació ambiental.
- A les Universitats, els urgim una tasca divulgadora del coneixement científic compartint amb la ciutadania els estudis i les conclusions sobre la realitat ambiental i a aportar elements que ajuden a la resolució de problemes relacionats amb la sostenibilitat.
- Als Mitjans de Comunicació, per tal que informen de manera habitual i objectiva sobre la problemàtica mediambiental i sobre les qüestions que afecten la sostenibilitat. Apel•lem a la responsabilitat que tenen pel que fa a la creació d'opinió.
- A la Societat Civil Valenciana i a cada ciutadà i ciutadana, l'animem a adoptar una actitud, de consumidors i consumidores responsables. L'animem a refusar aquelles empreses i productes negatius pel que fa a la sostenibilitat i a acollir les iniciatives que en són afavoridores. I a exigir una política coherent amb la sostenibilitat i a denunciar-la quan no s'hi produeix.


En definitiva, encoratgem tots els sectors de la societat a dotar-se d'una nova ètica que ajude a crear nous models de vida sostenible i dur-la a la practicar.

Escola Valenciana es compromet a divulgar les presents resolucions, a fer-les arribar als diferents estaments i grups i a continuar la tasca educativa i de sensibilització mediambientals per a la consecució real i efectiva d'una societat sostenible.

 

DECÀLEG DEL CENTRE EDUCATIU MEDIAMBIENTALMENT SOSTENIBLE


Entenem per CENTRE ESCOLAR MEDIAMBIENTALMENT SOSTENIBLE aquell en el qual la construcció, el manteniment i la gestió responen a principis de sostenibilitat. Per aconseguir-ho cal aplicar entre altres les orientacions següents:

1.- Abans de decidir la ubicació i l'orientació de l'edifici escolar, cal que es realitzen els estudis previs necessaris, tot tenint en compte aspectes paisatgístics, geològics, bioclimàtics, etc. Alhora, cal tècniques de construcció que no produisquen impactes ambientals.

2.- Els materials a utilitzar han de ser els que més s'adiuen als criteris de sostenibilitat (fusta d'explotació sostinguda, ceràmica de cocció inferior a 950º, pintures naturals, etc.) i s'hi ha d'evitar els que en són negatius com el PVC, poliuretans i altres.

3.- El disseny arquitectònic exterior i els revestiments del centre educatiu han d'estar en consonància amb el tipus de construcció més usual en la localitat o zona. No han de tenir barreres arquitectòniques i han preveure també la ubicació d'espais i contenidors per a la separació i reciclatge de residus.

4.- Les instal•lacions (circuits elèctrics, conduccions i sanejament, calefacció... etc.) s'han de realitzar amb tècniques i materials acords amb els criteris de sostenibilitat i han de tenir la qualitat necessària per evitar el balafiament d'energia o d'aigua.

5.- L'edifici escolar ha d'estar dotat d'un sistema de recollida d'aigua de pluja, complementari a les instal•lacions d'aigua potable. Cal que es reciclen també les aigües grises i negres i es facen servir per als usos adequats.

6.- L'edifici ha d'estar dotat de sistemes per a la producció d'energies alternatives (sobretot d'energia solar tèrmica i fotovoltaica). Cal que hi haja un sistema de circulació natural d'aires, que ajude a la climatització de l'edifici tant a l'estiu com a l'hivern.

7.- Per al servei de menjador, caldrà que hom afavorisca l'agricultura de proximitat, els productes biològics i altres procedents dels comerços de consum just. Alhora, cal propiciar el reciclat dels residus.

8.- És important que el centre escolar compte amb un hort i un jardí ecològic, amb plantes autòctones.

9.- Els accessos al centre escolar han de possibilitar l'anada a peu i amb bicicleta i també un servei de transport públic, segur, de qualitat i no contaminant.

10.- Pel que fa al consum, el centre educatiu ha de REDUIR, REUTILITZAR i RECICLAR tots els elements bàsics per al seu funcionament.

Considerem que l'administració educativa té l'obligació de potenciar aquest tipus de centres i animem mestres, pares i mares i societat civil en general, a exigir aquestes consideracions i a promoure-les.

Escola Valenciana - Federació d'Associacions per la Llengua, es compromet a divulgar aquests criteris bàsics perquè en un termini màxim de tres anys les construccions escolars existents s'adequen als principis definits en aquest decàleg. També ho hauran de fer els centre de nova creació.

València, 8 de desembre de 2006
Disseny web Avellana Digital