Associacions

Les entitats que formen part d'Escola Valenciana

Fes-te amic/ga

Amics i amigues d'Escola Valenciana

Targetes Escola valenciana

Informa't de com fer-les

Butlleti

Deixa'ns el teu e-mail i t'informarem de tot el que té a veure amb Escola Valenciana

Intranet

Ensenyar i aprendre llengua en el context actual

Data: 19/12/2010 11:00

El 21 i 22 de Gener es celebrarà la 1a Jornada d'Intercanvi d'Experiències Pedagògiques entre els territoris de parla catalana. La finalitat de la Jornada és fer conèixer bones pràctiques, compartir marcs de referència, avançar en l’aplicació de noves metodologies i en la utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement.

 

Termini d'inscripció: del 14 de desembre al 15 de gener

Adreça de contacte: jornadainterterritorial@gmail.com

BLOG AMB TOTA INFORMACIÓ

http://primerajornadaterritoris.blogspot.com/ 

PDF AMB EL PROGRAMA COMPLET

https://www.escolavalenciana.com/arxiu/upload/programajornada.pdf 

 

HOTEL CORONA TORTOSA PLAÇA CORONA ARAGÓ, S/N, 43500 TORTOSA T: +34 977 580 433. F: +34 977 580 428 

La diversitat de les societats actuals, fruit dels moviments de població de les darreres dècades i de la necessitat de potenciar el coneixement de llengües en el marc europeu, ens aboquen al repte de fer propostes innovadores per donar resposta a la realitat multilingüe dels nostres centres educatius i a la necessitat de formar ciutadans realment plurilingües.


En aquest marc, el conjunt d'administracions dels territoris de parla catalana volen impulsar, amb l'organització de la primera jornada ENSENYAR I APRENDRE LLENGUA EN EL CONTEXT ACTUAL, un espai d'intercanvi d'experiències educatives centrades, en aquesta ocasió, en el procés d'acollida de l‘alumnat nouvingut i en el tractament integrat de llengua i continguts, com a resposta a la necessitat de dotar el conjunt de l'alumnat de les competències comunicatives lingüístiques que són a la base de tots els aprenentatges.


La finalitat de la Jornada és fer conèixer bones pràctiques, compartir marcs de referència, avançar en l'aplicació de noves metodologies i en la utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC).
Un altre objectiu de la jornada és iniciar un sistema de treball en xarxa i de proximitat per tal d'optimitzar els recursos didàctico-pedagògics que es produeixen en el conjunt dels territoris de l'àrea lingüística.
Objectius generals
- Reflexionar sobre els itineraris educatius de l'alumnat nouvingut que s'incorpora als centres d'educació obligatòria.
- Compartir bones pràctiques en relació amb aquests itineraris.
- Difondre iniciatives per implementar metodologies innovadores que facilitin l'aprenentatge de la llengua del conjunt de l'alumnat com a base de l'èxit escolar.
- Generar un espai d'intercanvi de treball en xarxa.
Eixos
La Jornada s'articula a partir de tres eixos de treball:
Eix 1. Acollida inicial alumnat nouvingut
La incorporació creixent d'alumnat nouvingut a les aules fa evident la necessitat d'una actuació decidida que garanteixi la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat. Així, doncs, l'objectiu d'aquest eix és conèixer els recursos i el funcionament dels processos d'acollida de l'alumnat nouvingut. És una invitació a presentar les diferents modalitats que existeixen a les escoles i als instituts d'arreu dels territoris.


Eix 2. Transició aula ordinària alumnat nouvingut
Atès que la finalitat de l'acollida és normalitzar l'itinerari escolar d'aquest alumnat nouvingut mitjançant la seva incorporació a l'aula ordinària, en aquesta jornada es presentaran experiències que, en funció de la particularitat de cada centre, mostrin propostes metodològiques i organitzatives diferents i estratègies i recursos innovadors.


Eix 3. Tractament integrat de llengua i continguts (TILC)
Entre les estratègies que poden ajudar a afavorir l'èxit escolar de l'alumnat nouvingut, en particular, i de tot l'alumnat en general, destaca el TILC. Es tracta d'un enfocament metodològic per a aprenents de L2 que integra l'ensenyament de continguts curriculars amb estratègies que fan els conceptes de les àrees del currículum més comprensibles, alhora que promouen la competència comunicativa i l'adquisició del llenguatge acadèmic en la L2. Es tracta, a més, d'un enfocament que pot ser útil per a tot l'alumnat ja que ajuda a desenvolupar habilitats lingüístiques. En aquest eix es recolliran, per tant, experiències que es basin en aquestes metodologies, adreçades a alumnat que aprèn matèries del currículum utilitzant com a llengua vehicular i d'aprenentatge una L2 (el català o qualsevol altra llengua).


Estructura
1. Dues conferències en sessió plenària. Al final hi haurà un torn obert de preguntes.
2. Sessions simultànies de presentació de bones pràctiques, tres per sessió, distribuïdes en quatre blocs.
El temps destinat a cada sessió serà d'1 hora 30 minuts. L'exposició de les experiències tindrà una durada màxima de 25 minuts. Hi haurà un dinamitzador de la sessió que farà també la presentació dels ponents. Un cop s'hagin presentat les tres experiències, el dinamitzador iniciarà un col•loqui en el qual participaran els assistents i els ponents.
Atès que el temps d'exposició és reduït, el ponent s'acompanyarà, si és possible, de mitjans audiovisuals per complementar-la.


Organització
Conselleria d'Educació i Cultura, Servei d'Ensenyament del Català, Govern de les Illes Balears

Departament d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Aragó

Ministeri d'Educació i Cultura del Govern d'Andorra

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Acadèmia de Montpeller del Ministeri d'Educació Nacional de França

Escola Valenciana - Federació d'Associacions per la Llengua

Alguer (pendent el nom de la institució);

 

Compartiu-ho:  


Documents


Disseny web Avellana Digital